Wygraj mini sesję walentynkową

zasady konkursu:

Regulamin


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs facebook” i jest zwany dalej: “Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest KreatywneStudio.pl Maja Szwed, ul. Kłodnicka 99B/3, 41-706 Ruda Śląska.

3. Regulamin konkursu jest udostępniony w Internecie, na stronie www.majafotografia.pl, na Fanpage`u Organizatora oraz w siedzibie Organizatora Konkursu.

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs trwa w okresie od dnia 12.02.2020r. godz. 19:00 do dnia 14.02.2021r. godz. 23:59 (dalej: „Czas trwania Konkursu”) i prowadzony jest dla zalogowanych użytkowników w serwisu Facebook.

2. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu w komentarzu na fanpage’u @majafotografiapl zdjęcia ze swoją ukochaną połówką.

3. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

1) jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

2) w czasie trwania konkursu zaloguje się do serwisu Facebook i odwiedzi fanpage @majafotografiapl.

4. Uczestnik konkursu przystępując do udziału w Konkursie akceptuje zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.

5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:

a) pracownicy i współpracownicy Organizatora,

b) osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu lub przeprowadzeniu Konkursu,

c) najbliżsi wymienionych w podpunktach poprzedzających,

d) osoby, które nie ukończyły 18 roku życia.

§ 3 NAGRODY

Nagrodą w Konkursie jest mini sesja walentynkowa w studio majafotografia.pl Kłodnicka 99b/3 Ruda Śląska w terminie 1 miesiąca od ogłoszenia wyników. Autorem zdjęć jest MajaFotografia.pl

§ 4 SPOSÓB I KRYTERIA WYBORU LAUREATA

1. Konkurs wygrywa osoba, której zdjęcie otrzyma największą liczbę reakcji (polubień itp).

2. Komisja dokona oceny wykonanego zadania, po czym ogłosi zwycięzcę spośród uczestników konkursu. Zwycięzcy otrzymają nagrodę, o której mowa w § 3 Regulaminu.

3. W przypadku nadesłania przez Uczestnika więcej niż jednego komentarza, przy wyłonieniu Zwycięzców będzie brany pod uwagę ten z największą liczbą reakcji.

4. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 15.02.2021r. o godz. 19:00, w siedzibie Organizatora.

5. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na Fanpage`u Organizatora. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swoich danych zgodnie ze zdaniem poprzedzającym oraz treścią niniejszego regulaminu. Zwycięzca zostanie dodatkowo poinformowany przez Organizatora w wiadomości prywatnej na Facebook’u.

6. Zwycięzca ma prawo przekazać wygraną osobie trzeciej.

7. Przyznana nagroda nie może być wymieniona na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.

§ 5 PRAWA AUTORSKIE

Uczestnik Konkursu zgłaszając Zadanie Konkursowe oświadcza, że jest ono oryginalne, nie narusza praw osób trzecich i wykonał je samodzielnie.

§ 6 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora konkursu. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo dostępu do treści jego danych osobowych, oraz ich poprawiania lub usunięcia. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu, zaprezentowania przez Organizatora aktualnej oferty oraz poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody. Administratorem zebranych danych osobowych jest Organizator.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia konkursu i wydania nagrody.

§ 7 REKLAMACJE

1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres Organizatora.

2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę i adres e-mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji, a także winny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację reklamującego. Reklamacje nie spełniające tych wymogów nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi.

4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, o czym niezwłocznie poinformuje na stronie www.MajaFotografia.pl.

2. Organizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych, prawo przerwania, przedłużenia lub zmiany warunków lub terminów Konkursu, w tym rozstrzygnięcia o wynikach Konkursu i przekazania nagród.

MajaFotografia.pl

link do profilu na facebooku:

Share on facebook
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on email